Download music: www.unimusic.com.la      Call Center 109 or 021.999.666      CALL CENTER 107: ANSWERING FOR SPORT, ENTERTAINMENT, LOTTERY, SOCIAL - ECONOMICAL INFORMATION... SERVE 24/24 HOURS      ຂາຍສິນຄ້າຜ່ານທາງໂທລະສັບ - ບໍລິການເຖິງທີ່. ໂທ 021.999.888

ຢູນິເທວໄດ້ຈັດພິທີ ເປີດຂະບວນການແຂ່ງຂັນກິລາ-ສິລະປະວັນນະຄະດີ ທົ່ວບໍລິສັດສະຕາຣໂທລະຄົມ

ຢູນິເທວໄດ້ຈັດພິທີ ເປີດຂະບວນການແຂ່ງຂັນກິລາ-ສິລະປະວັນນະຄະດີ ທົ່ວບໍລິສັດສະຕາຣໂທລະຄົມ

ໂທຫລີ້ນເກມ 1965

ໂທ 1965 ເພື່ອລຸ້ນຮັບລາງວັນ ກັນທຸກໆເດືອນ

ບໍລິການຮັບສາຍຈ່າຍແທນ 555

ແມ່ນບໍລິການທີ່ໃຊ້ໃນເວລາສຸກເສີນ(ເງິນໝົດ)ແຕ່ມີຄວາມຕ້ອງການຢາກລົມໂທລະສັບໂດຍທ່ານສາມາດໂອນໃຫ້ໝູ່ ເພື່ອນຂອງທ່ານເພື່ອຈ່າຍຄ່າໂທໃຫ້. ໂທ 555 ແລ້ວປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າບໍລິການໃດໆ - ສະເພາະເຄືອຂ່າຍຂອງຢູນີເທວເທົ່ານັ້ນ